Ek wou baie graag ‘n ruim gedeelte van hierdie werkie afstaan aan die bydrae van Franzsen-gebore vroue tot die gemeenskapslewe, maar het lank laas met sulke beskeie mense te doen gekry. My versoeke om CV’s het meestal op dowe ore geval en selfs persoonlike navrae het nie die gewensde uitwerking gehad nie.

Feit is egter dat hulle bydrae beduidend was. Daar is reeds verwys na ‘n groot aantal wat in die onderwys werksaam was. Baie van hulle het in die onderwys gevorder tot hoofde van skole of tot departementshoofde. Ander, soos Elizabeth Franzsen, getroud Burton, het ‘n groot bydrae gelewer in spesialis-onderwys. Sy was meer as twintig jaar verbonde aan die skool vir dowes/blindes te Worcester.

‘n Ander terrein waarop groot bydraes gelewer is, was tov verpleging. Die presiese getal wat in hierdie dissipline werksaam was, is ongelukkig nie aan my bekend nie, maar hulle bydrae was van ‘n besondere gehalte.

Ook op die terrein van maatskaplike werk was die bydrae van deurslaggewende belang. So het Corrie Franzsen, getroud Esterhuysen byvoorbeeld gevorder tot Hoof van die Praktykleiding in die Maatskaplike Dienste van die Ned. Hervormde Kerk hoewel sy self ‘n lid was van die Ned. Geref Kerk. Daarbenewens het sy op verskeie nasionale liggame gedien wat met maatskaplike dienste te doen gehad het.

Die Sending het ook gebaat by die gewaardeerde dienste van verskeie Franzsen-vroue. Name wat dadelik na vore kom, is diè van mej Frances Franzsen wat vir baie jare in die Sendingveld werksaam was as verpleegster, tans woonagtig in Huis Davidtz in Pretoria en Maryke Franzsen, wat saam met haar man, Pieter Greyvenstein, sendingwerk doen in Kiev, Rusland. Marie Franzsen (getroud Monk), is reeds vir baie jare bedrywig met Evangelisasie onder diegene wat nog nie die Evangelie gehoor het nie. In die proses versprei sy groot getalle Bybels in verskillende tale!

Franzsen-vroue het ‘n belangrike bydrae gelewer tov die versorging van kinderhuis-kinders! Martie Franzsen en Elsa Franzsen (vir baie jare tot vandag toe), het in Kinderhuise gedien en ‘n onskatbare bydrae gelewer tot die ontwikkeling van Kinderhuis-kinders tot volwaardige burgers van ons land!

Maar die grootste bydrae wat Franzsen-vroue gelewer het, was seker uiteindelik die bydrae wat hulle as toegewyde moeders aan soveel kinders in hierdie land gelewer het, baie keer onder baie moeilike omstandighede. Die enkele CV’s wat wel verskyn laat nie werklik reg geskied aan die groot rol wat hierdie vroue gespeel het nie!

Meer besonderhede oor sommige van hierdie mense kan gevind word in die afdeling waar verskeie CV ‘s weergegee word.